Články

E. A. Poe, Sen ve snu

První po­hled návštěv­níka pad­ne na vel­ký šedo­černý port­rét spiso­vatele. Půso­bí tís­nivě, cosi nebo spí­še koho­si při­pomíná, jako útrž­ky noč­ní můry, co se vy­ba­vu­jí po pro­buzení. Poe­ův kní­rek nut­ně tuto před­stavu kon­kreti­zuje a vzpo­mín­ka se ustá­lí na nej­hor­ší noč­ní mů­ře Evro­py dvacá­tého sto­letí. Stej­ně tak ale kní­rek upo­míná…